Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1ο

Ίδρυση

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό με την επωνυμία «Αναπτυξιακός, Περιβαλλοντικός, Καταναλωτικός και Επιστημονικός Σύνδεσμος Πολιτών Ανατολικής Αττικής » και έδρα την Παλλήνη και τη δυνατότητα λειτουργίας παραρτημάτων σε όλους τους Ο.Τ.Α. της Ανατολικής Αττικής.

Άρθρο 2ο

Σκοποί

Βασικοί στόχοι του Συνδέσμου είναι να προωθήσει με κάθε νόμιμο μέσο:

1) Την ανάληψη συλλογικής δράσης για την διασφάλιση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων, την προώθηση των κοινωνικών αξιών και την ποιοτική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

2) Την κινητοποίηση, ενημέρωση και παρέμβαση στα κοινωνικά και τοπικά προβλήματα μετά από επισταμένη μελέτη και σύνταξη προτάσεων για επίλυσή τους.

3) Την διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών για υπεύθυνη πληροφόρηση, δεοντολογική και επιστημονική μεταχείρισή τους.

4) Τον εμπλουτισμό της συλλογικής δράσης των πολιτών για την προώθηση θεμάτων ίσων ευκαιριών και ισότητας των δύο φύλων.

5) Τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας παράδοσης και τη διάδοση των πολιτισμικών αξιών.

6) Τη διάδοση, αξιοποίηση και εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων στην τοπική κοινωνία προς όφελος των ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων.

7) Την δημιουργία μόνιμων σχέσεων και δεσμών με επιστημονικούς φορείς και άλλες οργανώσεις των πολιτών σε νομαρχιακό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

8) Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής την εξοικείωση των νέων, εφήβων και ενηλίκων με τα οικολογικά – περιβαλλοντικά ζητήματα, τη συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την ενθάρρυνση και στήριξη τοπικών οικολογικών-περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών για τη διαφύλαξη, διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

9) Τη δημιουργία επιστημονικού ερευνητικού ινστιτούτου στην περιοχή, όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, για συστηματική μελέτη των τοπικών προβλημάτων της κοινωνίας, της ανάπτυξης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος

10) Tην ενίσχυση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την Υγεία και Προστασία του Καταναλωτή και συγκεκριμένα κάθε τομέα, ο οποίος συνδέεται με το κόστος και την ποιότητα ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και γενικά σε όλα τα θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον. Ειδικότερα και στην εκπαίδευση των καταναλωτών (και ιδιαίτερα των νέων) στο πώς να ασκούν τα δικαιώματά τους όταν αυτά θίγονται.

11) Την προασπάθεια για ενημέρωση πεζών και οδηγών προκειμένου να βελτιώσουν την οδική τους συμπεριφορά για λιγότερα τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της Ανατολικής Αττικής.

Άρθρο 3ο

Μέσα και Πλαίσιο Δραστηριότητας

Για την επίτευξη των στόχων αυτών ο Σύνδεσμος δια των εκλεγμένων οργάνων του, αναλαμβάνει τις παρακάτω πρωτοβουλίες :

α) Την σύσταση και τον συντονισμό επιστημονικών και κοινωνικών ομάδων από μέλη του Συνδέσμου (με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων) για την ανταλλαγή εμπειριών, την μελέτη και παρουσίαση γενικών και εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών εφαρμογών σε θέματα προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, προαγωγής της δημόσιας υγείας, προώθησης του πολεοδομικού σχεδιασμού, αξιολόγησης μεγάλων έργων υποδομής, σχεδιασμό και προγραμματισμό της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

β) Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων επιστημονικής μελέτης και αντιμετώπισης εκπαιδευτικών προβλημάτων που αφορούν τα μέλη του, τη νέα γενιά και το ευρύ κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό θα καταβάλει προσπάθεια να δημιουργηθούν με δαπάνες της Πολιτείας επιστημονικές και τεχνικές βιβλιοθήκες, συνεδριακοί χώροι εξοπλισμένοι με ερευνητικά, εποπτικά και εκπαιδευτικά μέσα για την διευκόλυνση της επιστημονικής εργασίας και δημιουργίας.

γ) Εγκατάσταση Συστημάτων Πληροφορικής και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών τραπεζών επιστημονικών δεδομένων, μέσω συνδρομών σε αυτές. Η πρόσβαση θα είναι δωρεάν σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου.

δ) Συμβολή στη δημιουργία ιστορικών αρχείων για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ε) Προβολή στην κοινωνία επιστημονικών επιτευγμάτων για σύγχρονα κοινωνικά θέματα με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως διαλέξεις, συζητήσεις, συνέδρια και επιστημονικά σεμινάρια και έκδοση πληροφοριακών δελτίων, περιοδικών ή βιβλίων με ενημερωτικό περιεχόμενο για κοινωνικά και επιστημονικά θέματα.

στ) Συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς φορείς (επιστημονικές εταιρίες, ερευνητικά, πνευματικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα), ανεξάρτητα σωματεία ή συνδέσμους επιστημονικού χαρακτήρα, κρατικές υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ιδιαίτερα με την Τοπική, Νομαρχιακή ή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Συνεργάζεται με οργανισμούς και ιδιαίτερα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν ή χρηματοδοτούν τις παραπάνω δραστηριότητες, μελέτες και προγράμματα. Μπορεί επίσης να συμπράττει με δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα για την ανάληψη από κοινού επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα μέλη του Συνδέσμου που μετέχουν στα εκλεγμένα όργανα ή ορίζονται από αυτά για τις διοικητικές λειτουργίες του Συνδέσμου εργάζονται αφιλοκερδώς.

Σε μέλη του Συνδέσμου που μετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά ή μελετητικά προγράμματα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χορηγείται αποζημίωση.

ζ) Προχωρεί, στο μέτρο του εφικτού και των διαθέσιμων οικονομικών πόρων του Συνδέσμου σε υποτροφίες για αριστούχους μαθητές και προκηρύσσει διαγωνισμούς στις τοπικές μαθητικές κοινότητες για την ανάδειξη του ταλέντου και των κλίσεων των νέων καθώς και των δημιουργικών ικανοτήτων τους.

η) Συμβάλλει με άμεσες ενέργειες και εκδηλώσεις στην προσπάθεια διαφύλαξης των έργων και των μνημείων του πολιτισμού μας. Ενθαρρύνει ενέργειες που συμβάλλουν στην προβολή και προαγωγή της τέχνης και των πολιτισμικών αξιών. Διαμορφώνει προτάσεις με σεβασμό στην αισθητική και την παράδοση της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

θ) Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στην προάσπιση των κοινωνικών θεσμών και στην κοινωνική συνοχή.

ι) Συγκροτεί επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα Μέλη του Συνδέσμου, Εκπρόσωποι των Ενώσεων, Ομίλων, Συνδέσμων, Συλλόγων και Ενεργοί Πολίτες των ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής , που στόχο θα έχουν τη μελέτη και προβολή προβλημάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη νεολαία, την ισότητα, την οικιστική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία, την απασχόληση και τα έργα κοινωνικής υποδομής (σχολική στέγη, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι πολιτισμού, αποχέτευση, πράσινο, πλατείες, καθαριότητα κλπ), και την οδική ασφάλεια στου δρόμους (μείωση τροχαίων ατυχημάτων, κακοτεχνίες δρόμων, έλλειψη σήμανσης, παράνομη τοποθέτηση διαφημηστικών πινακίδων στα πεζοδρόμια που εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών, ενημέρωση των οδηγών για βελτίωση της οδικής τους συμπεριφοράς κλπ).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των επιτροπών θα αποστέλλονται, είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης, στα μέλη των Επιτροπών.

Τα συγκεκριμένα θέματα θα επεξεργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο για την ένταξή τους στην ημερήσια διάταξη, εφ’ όσον αποστέλλονται από τους Συλλόγους είκοσι ημέρες νωρίτερα από την συνεδρίαση της Επιτροπής.

Οι αποφάσεις της Ειδικών Επιτροπών υλοποιούνται από κοινού τόσο από τα μέλη που τις απαρτίζουν, όσο και από τις Επιτροπές, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος Η.


Άρθρο 4ο

Συγκρότηση και Συμμετοχή σε Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις

Ο Σύνδεσμος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συγκροτεί και να συμμετέχει σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις (Ομοσπονδίες ή Ενώσεις) Σωματείων Ο.Τ.Α. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

Οι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται τα μέλη των οργάνων του.

Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι ως αντιπρόσωποι για τις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις Ο.Τ.Α. της Ν.Α.Α.Α.

Αντιπρόσωποι εκλέγονται οι υποψήφιοι που έχουν τους περισσότερους σταυρούς.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Συνδέσμου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις καθορίζεται από τα καταστατικά των Ενώσεων ή Ομοσπονδιών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5ο

Μέλη

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Α) Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν Πολίτες, που εργάζονται ή διαμένουν στους ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής.

Προϋπόθεση για την εγγραφή πολίτη ως τακτικού μέλους είναι η αίτηση του ενδιαφερομένου.

Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, δήλωση ότι αποδέχεται το καταστατικό και επίσης κάθε στοιχείο επιστημονικής ή κοινωνικής δράσης του υποψηφίου το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων του Συνδέσμου .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία για την εγγραφή ή μη του υποψηφίου στα τακτικά μέλη του Συνδέσμου . Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν απαιτείται να αιτιολογήσει τη θετική του απόφαση.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση του ενδιαφερομένου, τότε υποχρεούται να αιτιολογήσει την άρνησή του και να φέρει το θέμα στην πρώτη Γενική Συνέλευση, για τη λήψη οριστικής απόφασης.

Β) Επίτιμα μέλη του Συνδέσμου εγγράφονται, ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διακεκριμένοι επιστήμονες Έλληνες και αλλοδαποί, οι οποίοι με την επιστημονική τους προσφορά έχουν συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση των στόχων που υπηρετεί ο Σύνδεσμος .

Άρθρο 6ο

Δικαίωμα Εγγραφής και Συνδρομή

Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου καταβάλουν υποχρεωτικά για δικαίωμα εγγραφής πέντε (5) €.

Επίσης καταβάλουν για ετήσια συνδρομή πέντε (5) €. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών

Τα μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό και τους νόμους.

Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις, στις ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του σωματείου και να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συνδέσμου.

Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις άλλες εκδηλώσεις του Συνδέσμου να πληρώνουν εντός των ορισμένων προθεσμιών τις εισφορές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού.

Επιτροπές Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αναπτύσσουν δραστηριότητα σε θέματα του οικείου επιστημονικού πεδίου σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο

Διαγραφή Μέλους

Διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αφού προηγουμένως προσκληθεί υποχρεωτικά και εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο για απολογία και μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις :

Α) Αν το μέλος παραβιάζει συστηματικά το καταστατικό.

Β) Αν η συμπεριφορά του είναι αντίθετη με της σκοπούς του Συνδέσμου.

Γ) Αν αδιαφορεί αδικαιολόγητα για της οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο και οφείλει τουλάχιστον τέσσαρες (4) ετήσιες συνδρομές.

Κάθε μέλος μπορεί να διαγραφεί με αίτησή του, οποτεδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 9ο

Όργανα του σωματείου είναι :

   1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών

   2. Το Γενικό Συμβούλιο

   3. Το Διοικητικό Συμβούλιο

   4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 10ο

Γενική Συνέλευση – Εφορευτική Επιτροπή

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και συγκροτείται από τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο διενεργείται η Γενική Συνέλευση.

Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΕΣ και ΕΚΤΑΚΤΕΣ.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.

H τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει υποχρεωτικά στα θέματά της: Ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών για την πορεία του Συνδέσμου και όταν πρόκειται να επακολουθήσουν αρχαιρεσίες, απολογισμό της διοίκησης κατά το άρθρο 9 για τα πεπραγμένα και την οικονομική διαχείριση, υποβολή έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής προς έγκριση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν το 1/3 των οικονομικά εντάξει μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., όπου πρέπει ν’ αναγράφονται και τα προς τα συζήτηση θέματα. Σ’ αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε ένα μήνα να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση. Κάθε τακτικό μέλος έχει μία μόνο ψήφο.

Η ειδοποίηση των μελών για την Γενική Συνέλευση γίνεται με έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. που κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 15 ημέρες πριν και αναγράφει υποχρεωτικά τον τόπο και το χρόνο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται σ’ αυτήν το 1/3 των οικονομικά εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την 7η ημέρα από την ματαιωθείσα, άνευ προσκλήσεων και πραγματοποιείται με παρουσία οσωνδήποτε μελών, στον αυτό τόπο και χρόνο και με τα αυτά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση της χειρός, όπου το καταστατικό ή οι νόμοι δεν επιβάλλουν ειδική ψηφοφορία, ουδέποτε δια βοής και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτήν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πριν την έναρξη των εργασιών της.

Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει τριμελές Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης το οποίο εκλέγεται με ανάταση της χειρός. Το Τριμελές Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Γραμματείς και ο καθένας εκλέγεται χωριστά.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών που το υπογράφουν τα μέλη της, επισυνάπτει στο πρακτικό τον πλήρη ονομαστικό κατάλογο των ψηφισάντων και αποφαίνεται αμέσως και εγγράφως επί των επιβαλλομένων επίσης εγγράφως ενστάσεων. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η με απόφαση της από το σύνολο των υποψηφίων για τα όργανα του Συνδέσμου σε ειδική συνεδρίαση τους που την συγκαλεί το Δ.Σ. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και Εκπρόσωποι για τις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

Άρθρο 11ο

Το Γενικό Συμβούλιο(Γ.Σ.)

Το Γενικό Συμβούλιο συγκροτείται από:

-Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( Δ.Σ.)

-Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.

-Τους Εκπροσώπους για τις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις (Δ.Ο.).

-Τους αναπληρωματικούς Εκπροσώπους για τις Δ.Ο.

-Τα τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

-Τα αναπληρωματικά μέλη Ε.Ε.

Το Γ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά κάθε δίμηνο και αποφασίζει τον προγραμματισμό των δράσεων και πρωτοβουλιών του Συνδέσμου.

Οι αποφάσεις του Γ.Σ. υλοποιούνται από το σύνολο των μελών που το συγκροτούν.

Άρθρο 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που ο αριθμός των μελών του είναι δέκα πέντε (15) τακτικά και επτά (7) αναπληρωματικά.

Εάν ο αριθμός των μελών του Συνδέσμου υπερβεί τα εκατόν πενήντα (150) μέλη ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. θα αυξηθεί σε είκοσι ένα (21) τακτικά και δέκα (10) αναπληρωματικά. Εάν ο αριθμός των μελών του Συνδέσμου υπερβεί τα τριακόσια (300) μέλη ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. θα αυξηθεί σε τριάντα ένα (31) τακτικά και δέκα πέντε (15) αναπληρωματικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση του Συνδέσμου , εφαρμόζει το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει έγκαιρα για την συμμετοχή του Συνδέσμου σε διάφορες δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις, συνιστά επιτροπές από τα μέλη του Συνδέσμου , τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για τη δραστηριότητά τους, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών.

Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και κάθε εκλογέας μπορεί να προτιμήσει μέχρι το 50% συν ένα των εκλεγομένων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με ευθύνη και πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπροέδρους (Α,Β) , Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτές Γραμματείς (Α,Β),Οργανωτικό Γραμματέα, Αναπληρωτές Οργανωτικούς Γραμματείς (Α,Β) Ταμία, Αναπληρωτές Ταμίες (Α,Β), Έφορο Ψυχαγωγικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Αναπληρωτές Εφόρους Ψυχαγωγικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Α,Β) και Αναπληρωτές Υπεύθυνους Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (Α,Β) με μυστική ψηφοφορία.

Εκλέγονται Αναπληρωτής Γραμματέας Β΄ ,Αναπληρωτής Έφορος Β΄, και Αναπληρωτής Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσων Β΄ εάν ο αριθμός των τακτικών μελών του Δ.Σ. είναι είκοσι ένα (21) η τριάντα (31).

Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος οι Αντιπρόεδροι (Α,Β), ο Γενικός Γραμματέας, ο Οργανωτικός Γραμματέας, o Ταμίας, και ο Έφορος Ψυχαγωγικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων αποτελούν την Εκτελεστική Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Νομαρχιακός, Δημοτικός, Κοινοτικός Σύμβουλος που έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να συμετάσχει στην Εκτελεστική Γραμματεία.

Έργο της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι η καθημερινή εποπτεία και ο συντονισμός δράσης του Συνδέσμου .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί μόνιμες επιτροπές εμπειρογνωμόνων από μέλη και μη μέλη του Συνδέσμου καθώς επίσης να ορίζει συμβούλους για την νομική και τεχνική τεκμηρίωση των θέσεων και των προτάσεών τους.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα, για τέσσαρες (4) συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει από το αξίωμά του και τη θέση του καταλαμβάνει ο κατά σειρά επιτυχίας πρώτος αναπληρωματικός. Το μέλος που εκπίπτει από το αξίωμα, πρέπει προηγουμένως να κληθεί εγγράφως να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή του.

Άρθρο 13ο

Καθήκοντα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον των διοικητικών, δικαστικών και οποιωνδήποτε άλλων Αρχών, συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Συνδέσμου και επιμελείται της εφαρμογής του καταστατικού και της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την ημερήσια διάταξη (θέματα συζητήσεως) της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Για θέμα μη περιληφθέν στην ημερήσια διάταξη αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος.

Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές συνεδριάσεις, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν προκύψει κάποιο επείγον θέμα ή το ζητήσουν με έγγραφό τους, που θα αναφέρει το θέμα της συζήτησης, το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και είναι υπεύθυνος για θέματα του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου . Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος με τους Αναπληρωτές Υπεύθυνους Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων(Α,Β) συγκροτούν το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου. Κανένα Δελτίο Τύπου δεν δημοσιεύεται εάν δεν είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Αντιπρόεδροι (Α,Β) αναπληρώνουν τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο στα καθήκοντά τους, όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται.

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία του Συνδέσμου, την αλληλογραφία, το αρχείο, τα πρωτόκολλα εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα του Συνδέσμου .

Οι Αναπληρωτές Γραμματείς(Α,Β) με την επίβλεψη του Γενικού Γραμματέα τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά βοηθούν στο έργο του τον Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας και οι Αναπληρωτές Γραμματείς(Α,Β) συγκροτούν το Γραφείο Γραμματείας του Συνδέσμου .

Ο Οργανωτικός Γραμματέας τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο Μητρώου μελών και έχει την ευθύνη της οργανωτικής ανάπτυξης (εγγραφές νέων μελών) του Συνδέσμου σε όλους τους Ο.Τ.Α. της Ανατολικής Αττικής.

Οι Αναπληρωτές Οργανωτικοί Γραμματείς (Α,Β) αναπληρώνουν και βοηθούν στο έργο του, τον Οργανωτικό Γραμματέα και είναι υπεύθυνοι για θέματα ίσων ευκαιριών και ισότητας των δύο φύλων.

Ο Αντιπρόεδρος (Α), ο Οργανωτικός Γραμματέας και οι Αναπληρωτές Οργανωτικοί Γραμματείς(Α,Β) συγκροτούν το Γραφείο Οργανωτικού.

Στόχος του Γραφείου Οργανωτικού είναι η εγγραφή ως τακτικών μελών, Πολιτών που κατοικούν και εργάζονται στους Ο.Τ.Α. της Ανατολικής Αττικής.

Ο Ταμίας κάνει τις εισπράξεις και πληρωμές του Συνδέσμου, τηρεί και ενημερώνει τα σχετικά βιβλία και υποβάλει εγκαίρως, πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους, τον ισολογισμό προς το Διοικητικό Συμβούλιο και θέτει υπ’ όψη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε έγγραφο σχετικό με τα οικονομικά του Συνδέσμου .

Ο Αναπληρωτές Ταμίες(Α,Β) συνεργάζονται με τον Ταμία σε οικονομικά θέματα του Συνδέσμου και τον αναπληρώνουν όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Ταμίας και οι Αναπληρωτές Ταμίες(Α,Β) συγκροτούν το Γραφείο Λογιστηρίου του Συνδέσμου.

Κάθε ποσό που υπερβαίνει τα τριακόσια (300) € πρέπει να κατατίθεται σε Τράπεζα και αναλαμβάνεται από τον Ταμία με γραπτή εντολή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και φέρει την σφραγίδα του Συνδέσμου .

Ο Έφορος Ψυχαγωγικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων έχει την ευθύνη της οργάνωσης ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

Οι Αναπληρωτές Έφοροι Ψυχαγωγικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Α,Β) αναπληρώνουν και βοηθούν στο έργο του τον Έφορο.

Ο Αντιπρόεδρος (Β), ο Έφορος και οι Αναπληρωτές (Α,Β) του συγκροτούν το Γραφείο Ψυχαγωγικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με απόφαση του μπορεί να ορίζει μέλη του ως Συμβούλους του Προέδρου και των Γραφείων Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, της Γραμματείας, Οργανωτικού, Λογιστηρίου, Ψυχαγωγικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων.

Τα παραρτήματα των Ο.Τ.Α. διοικούνται από τα Τοπικά Συμβούλια.

Όλοι οι Υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. συγκροτούν τα Τοπικά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. στους οποίους κατοικούν η εργάζονται.Το Τοπικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Α. συγκροτείται σε σώμα με ευθύνη και πρόσκληση του πλεονοψηφήσαντος Συμβούλου το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από την συγκρότηση του Γενικού Συμβούλιου. Κατά τη συνεδρίαση της συγκρότησης τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου ορίζουν Συντονιστή η Πρόεδρο. Υποψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί στο Γενικό Συμβούλιο συμμετέχουν στα Τοπικά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. ως μέλη των.

Άρθρο 14ο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγεται κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με μυστική ψηφοφορία για τρια (3) χρόνια. Είναι τριμελής και τα μέλη της εκλέγουν Πρόεδρο. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου . Το Διοικητικό Συμβούλιο 15 ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση που περιλαμβάνει οικονομικό έλεγχο και απολογισμό, υποβάλλει όλα τα έγγραφα και παραστατικά στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και την υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου μετά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 15ο

Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συνδέσμου γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια και μετά από τακτική Γενική Συνέλευση των μελών. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο διενεργείται η Γενική Συνέλευση, καθώς και όλες τις προηγούμενες.

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει τον απολογισμό του έργου του, όπως και της οικονομικής διαχείρισης. Εάν έχει αποφασιστεί η σύνταξη προϋπολογισμού για την επόμενη διετία υποβάλλεται και αυτός. Αμέσως μετά η Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεσή της για την οικονομική διαχείριση. Επακολουθεί συζήτηση και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με τη συνήθη διαδικασία επί των πεπραγμένων, του απολογισμού, της οικονομικής διαχείρισης και του προϋπολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει προφορικώς την παραίτησή του, αμέσως μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση Τριμελούς Προεδρείου το οποίο αναλαμβάνει την διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου .

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να κατατίθεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τη ψηφοφορία. Στη συνέχεια καταρτίζει κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά για το Δ.Σ., και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τους υποψηφίους συμβούλους. Μέλος του Συνδέσμου που είναι Βουλευτής, Νομάρχης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ούτε να εκλεγεί στα Όργανα του Συνδέσμου.

Οι εκλογές γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία κάθε τρετία την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η έναρξη της ψηφοφορίας αρχίζει με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) και ολοκληρώνεται με απόφαση της Γ.Σ.. Οι εκλογές πραγματοποιούνται στην έδρα του Σωματείου.

Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται και αντιπρόσωποι του Συνδέσμου στις Ενώσεις ή Ομοσπονδίες Συλλόγων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 16ο

Πόροι του Συνδέσμου είναι :

α) Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών του.

β) Οι έκτακτες και προαιρετικές εισφορές των μελών.

γ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Συνδέσμου .

δ) Έσοδα από ερευνητικά ή μελετητικά προγράμματα, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ε) Κάθε άλλο έσοδο που εισφέρεται νόμιμα στον Σύνδεσμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 17ο

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα στρογγυλή στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του ή συντομογραφία αυτής (Α.Π.Κ.Ε.Σ.Π.Α.Α.) η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και το έτος ίδρυσής του. Το σωματείο μπορεί να έχει και λάβαρο με το ίδιο έμβλημα με την σφραγίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΗ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 18ο

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου , που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται σ’ αυτή το ήμισυ τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 19ο

Ο Σύνδεσμος διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών που θα απομείνουν είναι μικρότερος από είκοσι (20) ή όταν το αποφασίσει η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά εντάξει μελών του.

Άρθρο 20

Το Σωματείο μετά τη διάλυσή του τελεί υπό εκκαθάριση και διατηρεί τη νομική προσωπικότητά του μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Η εκκαθάριση διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση απουσίας του η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για την διάλυση του Σωματείου ορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές. Σε περίπτωση απουσίας εκκαθαριστών, αυτοί ορίζονται από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Οι εκκαθαριστές υπέχουν θέρη διοίκησης ταυ Σωματείου, η εξουσία τους όμως δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα των αναγκών της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ο καθένας σε αποζημίωση των δανειστών του Σωματείου για κάθε πταίσμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σε κάθε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του περιέρχεται σε Δημόσια Σχολεία των ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21ο

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, της νομοθεσίας περί αστικών σωματείων και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 22ο

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 22 άρθρα, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποίησεων στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΠΑΛΛΗΝΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΠΗΣ